Lafre

 U časopisu za književnost, umjetnost i kulturu Kaj, dvobroj 3-4/2021. u cjelini Suvremena kajkavska književnost, str. 12.-16., objavljen je u prvoj skupini sa 16. natječaja Kaja i Kajkavskoga spravišča za kratku kajkavsku prozu 2020. uz tekstove Aleksandra Horvata, Božice Jelušić, Denisa Peričića, Siniše Cmrka, Željka Cvetkovića i Željka Bajze, i tekst Lafre Božice Brkan iz 2020.

 

Lafre

Nalafrala sem se v mačkaru jemput v celomu životu: v četrtom razredu sem bila zastavnik selske dečje fašejnske svadbe: na metlišču sem imela kej zastavu od rupca i na glave nečiju šubaru. Samo da je. Lepo smo se i bez mustačov naigrali, nabedesali celo popodne po celomu selu, a nesmo nabožali penez kak spada ni za kohčokoladu. Al od male malosti nema mene lepše od mačkarov gledeti.  

Prvoga se sečam sv. Nikole i Krampusa z lanci i z šibu, beloga i crnoga, kej su me grdo plašili. Nes se mejne bojala ni Deda Mraza gda nam je v selskomu domu delil bombone. Al niš me več ne bilo stra gda sem zdalkoga gledela kak su na fašejnek skraja na kraj sela kej strele prebežali na kojna, bez sedla, nisko se držeč za grive, napol ležeč, si jenaki da se ne znalo ni ko je dečko a ko cura, a kam ko je ko. Još nesu došli, a več je ne bilo. Isto tak su na pepelnicu, prede neg šenicu po pola, pepel po celomu selu sejali muži si crni kej vragi. Zapregli bi se v jornice i lekli plug čez selo, a onem kej jim ne bi dali piti kulko bi šteli, duž dvorišča tam i nazaj zlekli bi gliboku brazdu se grokčuč od smeja da su se zalikavali.  

A gda bi svadba bila, ko ne bil pozvan, došel bi nalafran. Mam po večere jel v pol noči lafre bi pile i jele, zajne je moralo biti, i tancale z kem su god štele i kak su štele. Nemreš reči da nepeš gda lafre biraju! Si su šteli znati ko je ko, a niko ne snel lafru po polnoči, prede bi očli v kmicu. O tomu se potlam više pripovedalo neg o mladičem jel koja si je lepšu kiklu dala zešiti. Gda bi preterali, jel ak bi jeni mislili da su oni drugi preterali, negda bi se i potukli, a tu i tam  bi ko z kem i pod pomel. Neretko si je i vragometna ženska zmej nog na svitnak mrkvu zavezala da je visi kej ona muška stvar i okolo bi tu kej svoju sramotu nanašala i kazala sakomu ko oče gledeti. Če bi jeni rekli dej naj, pak ima tu i dece, drugi bi rekli pa kej, naj se vučiju. 

Jeno sedamdeset let išli su moji Jokešinčani z mačkarum prek v Križ, najprvo pešice, poprav kej svadba jel kej Pepeluga, Snegulica z semi patulki. A potle su se vozili i na kole, na gumejnaki, na traktorske prikolica i na kamijoni i kazali nekej kej bi Fašejnek trebal popraviti, za kej je on kriv i za kej ga treba vužgati da se to nestane zanavek jel bar do novoga fašejnka. Gda je bila komasacija, kak su zemlu nadelili i kak je PIK gliboko joral gde nigda ne priraslo ni kej bi pod noket. Gda novoselska pilana ne imela klad za piliti, dovlekli su jim veliku kladu, vrbovu. Jemput su, kak se nigda ne dospela narediti zdravstvena stanica, precedniku opčine dovezli celu ambulantu z doktori kej su jim medicinske sestre sedele v krilu i z žepov vadile plave koverte. Jeno su leto lafru-prasicu vozili, opala je z kol i ruku si pretrgla i eto ti smeja: prasica v gipsu. Da ne z slamu bila nadeblana kej stroža, bi se sirota sa spotrgala. Jeno su pak leto vozili vragov za celi pekel i Lucifera crlenoga z dugem repom. Kej je pak te zvadžal!? A gda je zrasla velka inflacija, maloga su dečeca oblekli da govori: Ja sem jugoslavenski dinar. Si su ga kušuvali i metali mu peneze za škrlaček, tulko da se mali rasplakal. Naj biti bedast, su mu govorili, a sa su deca išto štela biti dinar. Sako su leto imeli rat z cenami i z otkupom, jeno leto su vozili šenicu, a jenu kuruzu jel krumper, onda pak teliče jel odojke, jer mleko, kak su jim več koje cene štele vuha pojesti. Gda bi zapalili Fešejnka i naranili blago, bila bi vatrogasna zabava da bi si trošek pokrili. I zajebancija bome košta. Najgore je prešel one Pepec kej je, a baš je to leto Tito bil na umrelu, za lesom sklepanem od desek hodil z šarem velikem vencom i narekal. Zaprli su ga kej je uznemiraval javnost. Mogli su i druge zapreti, al on je bil ledičen, pak ga je bilo najmejne šteta. Odležal je, a potle je očel prek v Australiju. 

Tekar su puno potlam počeli delati velike maskenbale i deliti nagrade za najljepšu masku, najprvo pijaču kej ko oče i kulko ko more i viršlin, a potlam, kak su vidli na televizoru, da su mogli, bil bi to put na karneval v Venecije, Nice, prek i v Rio de Janeiru. Lafrali su se v Indijance i v kauboje, v crnce i v Eskime, v arapske sultane i trbušne plesačice z harema jel z iladu i jene noči, v maharadže i Indijke tak da se ženam prek sarija pupek videl, v partizane v paru z ustaši. Jeno leto nagradu su dali pape z dve časne kej su ko je god štel videti haltere kazale, a drugo leto najlepši jesu bili Tito z Jovanku z veliku pundžu, al če su mislili da buju kej dobili, bogme nesu. 

Tulke leta spravlam se o laframi i kojekej sem naspravlala. Na teatrologije sem pripovedala kak je fašejnek oblik narodnoga teatra. Če ja, kak ni moj jotec, nes štela iti z mačkarami, ne bilo leta da moja mater ne išla z mačkarum. A najlepše je je bilo šivati obleču mačkaram. Pol sela bi oblekla, se jena lafra lepša od druge. Ne bilo kej se ona ne bi zmislila kak zešiti. Jel pocigano jelo nafaldano jel napliserano. Se su naše firange, koperte, plaftiči, stolnaki, rupci, bluze, sukne i podsukne, lače, čak i tatino plavo radničko dipovsko odelo bili v mačkara. Se kej bi komu sfaleko, našla bi v naše jormara, a ak ne bi, nakupuvala bi restlinov kej bi po fašejnku prekrojila v suknu, kutu, več v nekej. Ono kej je bilo carski kaput z pliša jeno leto, drugo bi najopak okrenula v zakrpane lače patulka jel tak nekej. Sebe je šivala najzajne. I po dva je tjena krojila i šivala da bi te jen dan bila drugačeša. A jeno leto mama i kuma su se oblekle v balerine z kratke sukna od krep papera da je se šršalo i z velike škrlaki, a onda je vudrila kiša i se se to razmočilo. Sa sreča da si je podoblekla tatine duge zimske gače. Se su se zafarbale crleno. Je rekla tate: pa spod lača ti flekov niko ne videl.  

A tak kej moja mama i moj se mali voli lafrati. Denes se ni ne seča kak ga je vučila tancati Fašnik se je oženil, pepelnicu zaručil, kak je i mene vučila da moram na fašejnek noge v zelju oprati radi zdravja. Jeno je leto bil malar z tatinu francusku kapu i z tenke zafrčkane brki, jeno mušketir od ona tri Alexandra Dumasa starešega z velikem škrlakom z još vekšu perušku. Jeno je leto bil pes Dalmatinec, beli z crnemi fleka, jen od stojenoga, poprav kej s filma. A jeno je leto bil želva, Nindža Kornača, Turtle. Potle je svetleči mač skup kej sam vrag dobrodošel za lafru z Starwarsa. 

Moja bi mu mater za školu pekla krafline kak su negda pekli samo za fašejnek i gda bi je rezala i spuščala v gliboku mast pripovedala bi kak je potle fašejnka navek dobila koprivnaču. Ko zna kej su se i de pojeli, jel se je v pečena jajca zadel i kakov šleprtek, de je bil komačec plesnive, poprav zelene kobase kej je več imela duhu. Ne se smela ni potužiti gda ju je srbelo, šuti i češi se tak da niko ni ne vidi. A ne dej bog da te potle nekej zaboli, jajneki jel kej, moja baba Julča, nejna svekrva, rekla bi je da si je sama kriva, da ju niko ne tiral z mačkaru iti. I tak je išla sako leto dogda je mogla i dogda je imela z kem. Zdohadžaju se ludi, nove lafre ideju z mačkarami. 

Ivek moj nejde z mačkarum neg si još samo sako leto na Svetoga Patrika obleče kilt. Sa sreča da je mama, gda je pred duge leti šivala šosek za dete, dela duplično, da bu, gda dete zgustera, nekomu mogel poprav kakov šos ziti, pak samo napuščamo gumbe i drukere da   more vujnega stati. Komej sem ga natentala da vuz bokserice mesto dokolenkic obuje skijaške štramplice, obleče tajice.  

I tak je to išlo dogda se ovo leto i brez fašejnka nesmo si nalafrali. Očeš-nečeš. Ne to da bi zebiral lepu lafru pozlačenu kej si si z Venecije donesel za suvenir, jel crnu lafru kej junak Zoro jel Bili The Kid, jel fantomku kej kakov tat. Protiv Covida-19 si deneš FFP1/FFP3 maske, N95/ N99 i N100 Europski standard EN 14683:2019-6 Certifikat CE1 jel brendirane reklamne lafre kej deliju vuz cajtunge, must have! Moja je lafra pamučna, dvoslojna, lila, mekana i nafaldana, hand made, kej da ju je moja mater zešila. 

 Če te Covid-19 kani dojti, došel bu i z lafru i bez lafre. Al ko zna jel bu se igda pak delal plesni venček jel cvetni korzo jel buju se dece za Fašejnek, maskenbal, Halloween kupuvale lafrice na akcije najlepše kralic, gusarov i Kapetana Kuke,, Supermena, Harryja Pottera i kojekakve negve coprnic i coprnaki z Hogwartsa. Nebuju gasplašili ni halubajski zvončari kej zvoniju da ti bubniči očeju spopucati, a ni one ščrbave buše z grde velike lampa da si misliš da te mam buju poždroknule.  

De bi zeli tulko pepela z kulko bi se morali posoliti? Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Saka rit dojde na šekret, pod kakvu se god lafru pritajil. Nekoji su tulko pod jenu lafru skriti, da ju, i gda bi šteli, nemreju više sneti, kej jim je zarasla i v meso i v dušu i nemreš znati kej je lafra, a kej čovek i jel jim je, če i kak grdo, mileše niovo lice golo jel nalafrano. Nigda neju se lafre opale.

20200525 – 20200607 – 20200608 – 20200609 – 20200618 – 20200622 – 2020624 – 20200625 – 20200626